HACCP & BoZP & PO

HACCP JE DŮLEŽITE !

POMŮŽE VÁM NAPLÁNOVAT VŠE TAK, ABY HYGIENA VE VAŠEM PROVOZU BYLA DOBŘE OŠETŘENA.

! NESMÍTE OPOMENOUT NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A TEKÉ POŽÁRNÍ OCHRANU!

Se vstupem ČR do EU se změnila legislativa zabývající se předpisy k výrobě pokrmů ve všech gastronomických provozech. Největší změna nastala v zavádění kritických bodů ve zkratce: HACCP

Zákon ukládá všem provozovatelům gastronomických zařízení za povinnost tyto body vytvořit a evidovat průběh kontrol ve své provozovně a také provádět vnitřní audit. Tato problematika bohužel opět trochu zaneprázdňuje provozovatele zařízení, kteří musí tuto povinnost akceptovat a dodržovat.

Nastavení, dodržovaní a samotná kontrola plánu HACCP může být poněkud byrokratická na první pohled, no není tomu tak.

Dobře nastavený plán HACCP je vaši ochranou před možnými problémy ve vašem provozu, co se týče hygieny, logistiky a skladovaní. K plánu HACCP je důležité také proškolení zaměstnanců na danou problematiku a samozřejmě i určení odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců ve firmě.

NEZAPOMENTE :

Povinností každého provozovatele stravovacího provozu, je pracovat dle zavedeného systému HACCP

Jak vytvořit správný a funkční HACCP?

Pomůžeme Vás se sestavením plánu HACCP a navrhneme body pro zlepšení!

Nevíte si rady, co a jak udělat, aby to bylo správně?

Pomůžeme Vám se „odbřemenit“ od administrativy.

NĚCO O ČEM, BY MNĚ MÍT PROVOZNÍ V POVĚDOMÍ:

Hygiena a bezpečnost ve stravování se samozřejmě řídí legislativou a to především:

 Nařízení evropského parlamentu a Rady ES  852/2004

  Nařízení evropského parlamentu a Rady ES  178/2002

  Zákon č. 120/2008

Cena nastavení HACCP : od 6.990,- Kč vč. školení personálu, prezentačních materiálu a tištěné formy plánu HACCP.

 

BoZP – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu zdraví svých zaměstnanclů při práci a seznámit zaměstnance s možnými riziky spojenými s výkonem jejich práce na pracovišti i mimo něj.

Toto je dáno legislativou ČR a to zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými předpisy, nařízeními a vyhláškami.

Pro zajištění splnění legislativní povinnosti Vás jako zaměstnavatele nabízíme mimo jiné i vypracování dokumentace BoZP včetně vstupních i ročních školení zaměstnanců!

Zpracujeme dokumentaci BOZP:

Hodnocení rizik

Kategorizace prací

Určení nutných OOPP

Směrnice BOZP

Provozní směrnice a předpisy

Bezpečnostní a havarijní předpisy

Pracovní instrukce

Služby v oblasti BOZP (OZO v prevenci rizik)

Provedeme školení a odbornou přípravu

Školení vedoucích zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Vstupní školení zaměstnanců

Zajištění dalších odborných školení

Provedeme prověrku dodržování předpisů o BOZP

Prověrky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby v oblasti BOZP

Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce a Hygienické stanice

Vyšetřování a návrh na odškodnění pracovních úrazů

Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí

Zajištění odborných revizí a kontrol

PO –  Požární ochrana

Ve vaší provozovně provedeme požární audit ve všech budovách a na všech pracovištích. Vypracujeme a popřípadě doplníme veškerou potřebnou dokumentaci požární ochrany dle současných právních předpisů (zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevence atd).

Provedeme veškeré proškolení zaměstnanců z požární ochrany (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany). Tuto jednorázovou službu je vhodné opakovat jedenkrát ročně.

Pomůžeme Vám hlídat datum revizi proti požárních prvků.

Zpracujeme dokumenty požární ochrany:

Posouzení požárního nebezpečí

Stanovení organizace požární ochrany

Požární řády

Požární evakuační plány a požární poplachové směrnice

Dokumentace zdolávání požáru

Další dokumentace požární ochrany

Služby v oblasti PO (OZO PO, Technik PO) :

Provedeme školení a odbornou přípravu v oblasti požární ochrany

Školení vedoucích zaměstnanců

Školení zaměstnanců

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Odborná příprava preventivní požární hlídky

Provedeme kontrolu požární ochrany :

Preventivní požární prohlídka ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů se zápisem včetně návrhu řešení závad

Ostatní služby v oblasti požární ochrany :

Účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS příslušného kraje

Konzultace otázek a požadavků PO s orgány HZS příslušného kraje

Zjišťování příčin vzniku požárů, zpracování podkladů pro hlášení požárů a vedení dokumentace o požárech

Určení a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulí

Aktualizace dokumentace PO

Zajištění odborných revizí a kontrol

Naše základní poslání vidíme ve snaze ušetřit svým klientům čas, kterého mají trvale nedostatek a pomoci jim snáze seorientovat v současně platné legislativě a naplnit tak její požadavky a s tím související požadavky státního dozoru zejména Státní zemědělské a potravinářské inspekce a krajských hygienických stanic. Specializuji se na restaurace, pizzerie, kavárny, cukrárny, výrobce a prodejce potravin, mateřské a základní školy, domovy pro seniory, výrobní podniky.

Cena za kontrolu a nastavení BoZP a PO je individuální, dle rozsahu a specifikace provozovny.

VOLEJTE IHNED: + 420 739 420 494

NEBO NÁM JEDNODUŠE POŠLETE EMAIL